Dla rodziców

Ramowy rozkład dnia (3-4 latki)

Ramowy rozkład dnia (5-6 latki)

Koncepcja pracy

Publicznego Przedszkola

w Przybędzy

na lata 2017- 2023

 „Moje przedszkole to mój drugi dom,

Bo stawia na Mnie

Na moje szczęśliwe dzieciństwo

I na mój wszechstronny rozwój.”

Wizja przedszkola na rok 2023:

Nasze przedszkole miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Wychowankowie naszego przedszkola są dziećmi szczęśliwymi, samodzielnymi, otwartymi na świat. Ich rodzice obdarzają nas pełnym zaufaniem. Nauczyciele są kompetentni, wrażliwi, oddani swojej pracy.

Misja przedszkola:

 

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na  indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności ruchowej, muzycznej, werbalnej, plastycznej i teatralnej. Rozwijanie postaw twórczych wychowanków poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, umożliwianie kontaktu ze sztuką, pomoc w rozwijaniu takich cech, jak: śmiałość, otwartość, kreatywność, wiara we własne możliwości, wrażliwość, tolerancję i koleżeństwo- jest naszym najważniejszym priorytetem.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego uzdolnień, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny, dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola i dobrze się w nim czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, bezpiecznym otoczeniu. Nasza placówka zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte;
 • jest akceptowane, takie jakie jest;
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces;
 • jest ciekawe poznawczo, aktywne twórcze i kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania;
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie;
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi;
 • poznaje swoje prawa i obowiązki;
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni, twórczy i innowacyjni, zaangażowani w swoją pracę, są dyspozycyjni i taktowni;
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój;
 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola;
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki;
 • stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola programy własne;
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność pracy własnej.

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach, ewentualnych niepowodzeniach swojego dziecka, otrzymują pomoc specjalistów;
 • współpracują z nauczycielami;
 • wyrażają swoje opinie i oceniają pracę przedszkola;
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola;
 •  są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo-dydaktycznej i w zarządzaniu placówką.

Model absolwenta:

Dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu jest twórcze, wrażliwe, prawdomówne i komunikatywne. Absolwent naszej placówki obdarza uwagą innych, stosuje formy grzecznościowe, przestrzega reguł panujących w grupie oraz zasad higieny, dba o swoje zdrowie. Potrafi przewidzieć skutki swojego działania, jest zainteresowany nauką (czytanie, liczenie), chętnie bierze udział w zajęciach i zabawach. Wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, chętnie uczestniczy w zajęciach integracyjnych grup. Młody człowiek, opuszczający nasze przedszkole czuje się członkiem swojej rodziny, grupy rówieśniczej, miejscowości, kraju i świata. Z zainteresowaniem uczy się języków obcych- języka angielskiego.

Charakterystyka przedszkola:

Nasze przedszkole położone jest w górskiej miejscowości Przybędza. Jest to niewielka wieś należąca do Gminy Radziechowy- Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którego dyrektorem jest mgr Elżbieta Borowik.

Przedszkole dysponuje dwiema salami zajęć oraz jedną łazienką. Ponadto placówka posiada ogród przedszkolny, nie posiada swojego placu zabaw. Korzystamy z ogólnie dostępnego wiejskiego placu zabaw. Sale zabaw wyposażone są w radioodtwarzacze CD, tablice dydaktyczne (korkowe, magnetyczne), stoliki, krzesełka dostosowane do wieku dzieci, pomoce dydaktyczne.

W przedszkolu pracują trzy nauczycielki: Grażyna Malinka, Małgorzata Motyka, Dominika Adamczyk-Lizak. Wszystkie posiadają stopień magistra. Naszymi wychowankami są dzieci w wieku dwóch i pół roku do siedmiu lat. W bieżącym roku do przedszkola uczęszcza 34 dzieci (większość dzieci pochodzi z naszej wsi).

Nasze przedszkole prężnie działa w środowisku lokalnym. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Koła Gospodyń „Habdarówki”, OSP– Przybędza, Nadleśnictwo Węgierska- Górka, Parafią- Przybędza. Nasza placówka może pochwalić się dobrą opinią w środowisku lokalnym.

Cele strategiczne:

 1. Przedszkole realizuje swoje zadania ściśle współpracując z rodzicami.
 2. Publiczne Przedszkole w Przybędzy dba o zdrowie oraz prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne swoich wychowanków.
 3. Przedszkole posiada nowoczesną bazę, zapewniającą bezpieczeństwo dzieci oraz dorosłych, jak również komfortowe warunki pobytu.
 4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do kolejnego etapu kształcenia. Umożliwia osiąganie sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym, jak i przyspieszonym tempie rozwoju, a także wychowankom z trudnościami.

Cele strategiczne

Cele szczegółowe

 1. Przedszkole realizuje swoje zadania ściśle współpracując z rodzicami.
1.1.            Przedszkole wspiera rodzinę w wychowaniu dziecka

1.2.            Rodzice współdecydują o sprawach przedszkola.

1.3.            Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola poprzez wykorzystanie różnorodnych form współpracy.

1.4.            W przedszkolu opracowano i wdrożono program współpracy z rodzicami.

 1. Publiczne Przedszkole w Przybędzy dba o zdrowie oraz prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne swoich wychowanków
2.1.            Dzieci są sprawne i aktywne ruchowo. Posiadają wyrobione nawyki aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

2.2.            Absolwenci przedszkola wykazują się odpornością emocjonalną- przedszkole wypromowało zdrowie emocjonalne.

2.3.            Dzieci wykazują się umiejętnościami prospołecznymi, mają ukształtowane poczucie przynależności społecznej.

2.4.            Przedszkole wyrobiło prawidłowe nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci.

 1. Przedszkole posiada nowoczesną bazę, zapewniającą bezpieczeństwo dzieci oraz dorosłych, jak również komfortowe warunki pobytu.
3.1.            Przedszkole wyposażyło dzieci w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia i życia sposoby ochrony przed nimi.

3.2.            W przedszkolu przeprowadzono modernizację pomieszczeń, wyposażenia dostosowując do potrzeb dzieci i personelu, poprawiono estetykę pomieszczeń.

3.3.            Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa. Podniesiona została estetyka otoczenia przedszkola.

3.4.            Przedszkole zapewniło dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, zapobiegając niepożądanym zjawiskom i wypadkom.

 1. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do kolejnego etapu kształcenia. Umożliwia osiąganie sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym, jak i przyspieszonym tempie rozwoju, a także wychowankom z trudnościami.
4.1.            Nauczycielki posiadają wiedzę o możliwościach, zainteresowaniach i poziomie wiedzy dzieci.

4.2.            Przedszkole zapewnia dzieciom równe szanse w dostępie do nowoczesnych środków komunikacyjnych.

4.3.            Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim poziomem gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wskaźniki efektywności koncepcji pracy:

Cele strategiczne:

Wskaźniki:

 

 1. Przedszkole realizuje swoje zadania ściśle współpracując z rodzicami.
Pakiet umiejętności dzieci dla każdej grupy wiekowej. Protokoły zebrań z rodzicami, zeszyt kontaktów indywidualnych.

Normy zachowań w każdej grupie.

Biblioteka przedszkolna.

Strona internetowa przedszkola.

Gazetki przedszkolne.

Sprawozdania ze spotkań ze specjalistami.

Harmonogram imprez.

Plan współpracy z rodzicami.

Wzrastająca liczba rodziców biorących udział w życiu przedszkola.

Postępy dzieci widoczne w konkursach.

Pozytywne wyniki ewaluacji wewnętrznej.

Dobra opinia większości rodziców o pracy nauczycieli.

Efektywna współpraca z Radą Rodziców.

Zapisy w dziennikach świadczące o systematycznej pracy.

Projekty edukacyjne.

Szkolno-Przedszkolny Festyn Rodzinny.

Scenariusze zajęć prowadzonych z zastosowaniem metod twórczych.

 1. Publiczne Przedszkole w Przybędzy dba o zdrowie oraz prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne swoich wychowanków
Pakiet materiałów do realizacji programu.

Kontrakty grupowe.

Imprezy o charakterze charytatywnym.

Dzień Babci i Dziadka, liczne Festyny Rodzinne.

Różnorakie uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i innych zaproszonych gości.

Pozytywne wyniki przeprowadzonych kontroli dokumentacji oraz obserwacji zajęć- zapoznanie dzieci z ich prawami, respektowanie praw.

Uroczystości o charakterze patriotycznym.

Konkursy o tematyce higienicznej, żywieniowej.

Systematyczne dyżury dzieci.

Urozmaicone jadłospisy.

Pozytywne opinie większości rodziców o dobrych nawykach dzieci.

Artykuły dla rodziców na gazetkach przedszkola.

 1. Przedszkole posiada nowoczesną bazę, zapewniającą bezpieczeństwo dzieci oraz dorosłych, jak również komfortowe warunki pobytu.
Nowe zabawki; nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Planowane wycyklinowanie podłogi (w sali oddziału I).

Wzbogacenie wyposażenia placu zabaw.

Planowane wyposażenie przedszkola w komputer.

 1. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do kolejnego etapu kształcenia. Umożliwia osiąganie sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym, jak i przyspieszonym tempie rozwoju, a także wychowankom z trudnościami
Sprawozdania z diagnozy dzieci.

Pozytywne opinie większości rodziców o uczęszczaniu dzieci do przedszkola.

Pozytywne wyniki przeprowadzonych kontroli i ewaluacji wewnętrznych.

Wyróżnienia w konkursach.

Protokoły zebrań z rodzicami.

Realizacja projektów edukacyjnych w przedszkolu.

Współpraca z Teatrem ART.-Re z Krakowa.

Współpraca z wieloma instytucjami funkcjonującymi w naszym regionie, zapraszanie ciekawych gości do przedszkola.

Logopedia w przedszkolu prowadzona przez nauczyciela z kwalifikacjami.

Wycieczki krajoznawcze o tematyce ekologicznej.

Program ekologiczny.

Nauczanie języka angielskiego w grupie 5, 6-latków.

Edukacja matematyczna według propozycji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Wprowadzenie globalnych metod nauki czytania w przedszkolu (elementy G. Domana, „Nazywania świata wg I. Majchrzak).

Wysoka ocena naszych absolwentów przez nauczycieli nauczania początkowego.

Raporty ewaluacji wewnętrznej- wysokie oceny nauczycieli.

 

 

 

OPIS EWALUACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

Ewaluacja będzie przeprowadzana trzystopniowo:

Etapy zbierania danych:

Cele ewaluacji:

bieżące obserwowanie realizacji zadań
 • Ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań z harmonogramem;
 • Doskonalenie realizowanego programu (wprowadzenie koniecznych zmian);
 • Weryfikacja celów szczegółowych pod względem stopnia ich realizacji;
 • Doskonalenie trwającego programu;
po zakończeniu każdego roku realizacji programu
 • Ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu;
 • Zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy placówki;
po zakończeniu realizacji całego programu (po 3 latach)
 • Oszacowanie efektów działania programu- udzielenie odpowiedzi na pytanie- czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte cele strategiczne?;
 • Ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu;
 • Zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy placówki;

Informacje dotyczące bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzą Panie: Grażyna Malinka, Dominika Adamczyk-Lizak. Natomiast po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań nauczyciele przekazują informację zwrotną dyrektorowi.

Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji (programu) i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor, a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej.

Podstawa prawna Koncepcji Pracy Przedszkola:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dyrekcja i nauczyciele

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy