RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W PRZYBĘDZY

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybędzy jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przybędzy reprezentowany przez

Panią Dyrektor mgr Alicję Wronę

adres:  34-381 Radziechowy, ul. 3 Maja 71

tel.: 33 8676276

e-mail: szkolaprzybedza@wp.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką
uczniów  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przybędzy pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD).
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

mail: iod.zspprzybedza@interia.pl

tel. 338676276

Informacja o celu przetwarzania danych osobowych uczniów

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania
  w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przybędzy na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) – zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
 • realizacji celów związanych z promocją działań Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybędzy przez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

Informacja o udostępnianiu danych

Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybędzy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją ZSP w Przybędzy będą udostępniane, rozpowszechnienie poprzez umieszczenie na szkolnych tablicach informacyjnych, oficjalnej szkolnej stronie internetowej, na stronie organu prowadzącego i mediach lokalnych.

Informacja o okresie przechowywania danych uczniów

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przybędzy przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

W związku z nauką w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przybędzy, ZSP może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:

Lp.  Kategorie danych Podstawa prawna
1. dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres  zamieszkania i zameldowania, itp. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej –  Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.
2. informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych)
3. dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
4. informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez ZSP.
5. informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia
6. informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju
7. informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach
8. wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę. art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.
9. wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia

 

 

 

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych opisanych w rubryce 1-8 ucznia jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przybędzy. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 9 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA NA TERENIE INFRASTRUKTURY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZYBĘDZY MONITORINGU WIZYJNEGO

        W związku z funkcjonowaniem na terenie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy monitoringu wizyjnego istnieje możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w formie zarejestrowanego obrazu wizerunku osobistego.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”, informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolngo w Przybędzy, z siedzibą 34-381 Radziechowy, ul. 3 Maja 71
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: iod.zspprzybedza@interia.pl,
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora,
  3. telefonicznie: 338676276
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. -prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) oraz art.22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony uczniów, pracowników i mienia na terenie infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy.
 4. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. policja, sąd, prokuratura – na ich pisemny wniosek. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres do 3 miesięcy. Po tym okresie dane  będą automatycznie usunięte poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 1. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych lub do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach,
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy