Wewnątrzszkolne ocenianie

 Punktowy System Oceniania Zachowania

 

w klasach IV-VIII

obowiązujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy

 

W celu ujednolicenia oraz zwiększenia  obiektywizmu wystawiania ocen z zachowania w naszej szkole jest wprowadzone punktowe, wewnątrzszkolne  ocenianie  zachowania.

 

System opiera się na zasadzie, że każdy uczeń otrzymuje na rozpoczęciu roku szkolnego  100 punktów, których liczba może odpowiednio wzrosnąć lub zmaleć w ciągu każdego semestru. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może uzyskać dodatkowe punkty dodatnie lub zgromadzić punkty ujemne. Na koniec każdego półrocza punkty będą sumowane, a uzyskany wynik wskaże odpowiednią ocenę zachowania ucznia.

 

Jasno określone zasady uzyskiwania punktów , jak i konsekwencja w ich przydzielaniu przez nauczycieli zdyscyplinują i zmobilizują uczniów do wytrwałej pracy nad swoich zachowaniem.

 

Ogólne zasady:

1. Dyrektor oraz wychowawcy klas na początku roku szkolnego zapoznają uczniów oraz rodziców

(prawnych opiekunów) z nowym systemem oceniania zachowania, system zamieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły.

 

2. Każdy uczeń na początku roku oraz na początku II półrocza otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie z zachowania. Wyjściową oceną z zachowania jest ocena dobra.

 

3. Obowiązujące oceny z zachowania w klasach IV– VI: wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna ( w klasach I – III w dokumentach nadal  obowiązuje ocena opisowa).

 

4. Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu – przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

 

5. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w dzienniku lekcyjnym.

 

6. Każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły za konkretne zachowania ma prawo wpisać określonemu uczniowi punkty dodatnie lub ujemne.

 

7. Bardzo ważne uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia, nauczyciele

i pracownicy szkoły zapisują w jego zeszycie  wychowawczym.

 

8.Uczeń ma prawo do zapoznania się z liczbą zgromadzonych punktów na bieżąco. Na tydzień przed terminem wystawienia oceny, wychowawca informuje ucznia o liczbie punktów i proponowanej ocenie.

 

9. Gdy uczeń jest zagrożony oceną naganną, wychowawca podaje ocenę do wiadomości ucznia i rodziców na miesiąc przed zakończeniem półrocza/roku szkolnego.

 

10. Uczeń rozpoczyna drugie półrocze z nowym kredytem 100 punktów, punkty uzyskane
w I semestrze obowiązują tylko do końca I półrocza.

11. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis punktów dodatnich wynikających
z zapisów w tabeli nr 2.

 

12. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi

punktami) 20 punktów ujemnych. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 50 punktów ujemnych.

 

 

13. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w semestrze oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli. Uczniowie określonej klasy, podczas ustalania oceny semestralnej, mogą przydzielić koledze / koleżance maksymalnie 20 dodatkowych punktów dodatnich lub ujemnych za zachowanie w ciągu całego semestru.

 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą,

która wpisała uwagę i (lub) Dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia zapisu

dokonanego przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

 

15. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie
z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych .

 

16. W szczególnych przypadkach, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, Rada Pedagogiczna może zmienić ocenę w głosowaniu jawnym.

 

17.Regulamin obowiązuje w szkole, poza szkołą, w autokarze i na wycieczkach szkolnych.

 

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:

TABELA NR 1

 

Zachowanie

Punkty

wzorowe od 200 i więcej
bardzo dobre od 151 do 199
dobre od 100 do 150
poprawne od 0 do 99
nieodpowiednie od -50 do -1
naganne od -51 i mniej

TABELA NR 2

Punkty dodatnie

 

l.p.

Zachowanie ucznia

pkt

D1. Zwycięstwo w konkursie przedmiotowym na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

50

D2. Udział w finale  konkursu przedmiotowego

30

D3. Udział w konkursie przedmiotowym.

20

D4. Zwycięstwo w konkursie szkolnym

20

D5. Udział w konkursie szkolnym

10

D6. Udział w konkursie klasowym

5

D7. Zwycięstwo w zawodach sportowych

40

D8. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

20

D9. Efektywne pełnienie funkcji w szkole (przewodniczący SU ,

inne funkcje )

0 – 20 (raz w miesiącu)

D10.Efektywne pełnienie funkcji w klasie (przewodniczący klasy , inne funkcje )

0 – 10

(raz w miesiącu)

D11.Udział w rajdach i pochodach gminnych.

20-30

D12.Frekwencja 100%

10

(raz na półrocze)

D12.Praca na rzecz szkoły

 

(pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, drobne

prace porządkowe, itp.)

0 – 5 (każdorazowo)

D13.Zbiórka surowców wtórnych:

 

– makulatura- ok.10 kg (duża reklamówka)

– nakrętki-100 sztuk

– baterie- 10

5

(każdorazowo)

D14.Praca na rzecz klasy (dbałość o wystrój, porządek,

 

przygotowanie gazetki, prowadzenie kroniki klasy, itp.)

0 – 5 (każdorazowo)

D15.Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego klasy, świetlicy

0 – 5
(po każdym dyżurze)

D16.Pomoc kolegom w nauce, koleżeńska postawa wobec innych – jeżeli n-l uważa, że należy dziecko doceniać częściej lub nagrodzić za wyjątkową pomoc lub zachowanie – można przyznać dodatkowe punkty każdorazowo 0 – 5

0 – 10

(raz w miesiącu)

D17. Udział w uroczystościach szkolnych,  pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej (np. rola w przedstawieniu)

0 – 15

(każdorazowo)

D18.Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych (wstawia n-l prowadzący dodatkowe zajęcia)

15

(raz w semestrze)

D19.Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

0 – 10

D20.Wyjątkowa kultura osobista- dobre maniery, stosowanie zasad

 

uprzejmości, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie

odpowiednie do sytuacji, nie uleganie nałogom, okazywanie

szacunku w stosunku do innych uczniów i pracowników szkoły.

0 – 10

(raz w miesiącu)

D21.Inne pozytywne zachowania (nieujęte w poprzednich punktach) – według uznania nauczyciela (np. jednorazowa pomoc innej osobie, pojedyncze zachowanie godne pochwały
i naśladowania, itd.)

0 – 5 (każdorazowo)

D22.Premia za całkowity brak punktów ujemnych

10

(raz w semestrze)

D23.Premia za regularne przynoszenie stroju na wf (I – III)

5

(raz w miesiącu)

 

 

TABELA NR 3

Punkty ujemne

l.p.

Zachowanie ucznia

pkt

U1. Spóźnianie się na lekcje

3

(każdorazowo)

U2. Brak obuwia zmiennego, brak zeszytu wychowawczego

2

(każdorazowo)

U3. Nieusprawiedliwiony brak stroju na lekcji w-f

3

(każdorazowo)

U4. Zakłócanie porządku na lekcji. (dotyczy jednej jednostki lekcyjnej)

 

5

Po zastosowaniu zasady 3.ostrzeżeń

(każdorazowo)

U5.Niewykonanie polecenia nauczyciela, pracownika szkoły

5

(każdorazowo)

U6.Umyślne zniszczenie mienia szkolnego i publicznego

10-30 (naprawienie szkody)

U7.Samodzielne wyjście (opuszczenie) z lekcji bez usprawiedliwienia, w tym wyjście w czasie przerwy poza teren szkoły bez zezwolenia (każde)

20
(każdorazowo)

U8.Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (innych, niż praca

 

domowa)

0 – 10

U9.Aroganckie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów (wulgarne gesty, ośmieszanie, obrażanie)

0 – 40

(każdorazowo)

U10.Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne rówieśników

 

(dokuczanie, ubliżanie, wulgarne słownictwo)

0 – 10

(każdorazowo)

U11.Pobicie lub udział w bójce

0 – 50

U12.Niewłaściwe, niekulturalne, niegrzeczne, lekceważące zachowanie  wobec innych , na uroczystościach, śmiecenie, itp.

0 – 10

U13.Kradzież

0 – 40

U14.Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu innych

0 – 40

U15.Stosowanie używek ( alkohol, papierosy, narkotyki) – również

 

poza szkołą, potwierdzone obserwacją pracownika szkoły)

0 – 50

U16.Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy

20

U17.Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia

20

U18.Przynoszenie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3,

 

bawienie się na lekcjach

5

(każdorazowo)

U19.Nieodpowiedni  strój

5

(każdorazowo)

U20.Konflikt z prawem (potwierdzony notatką KPP lub Sądu

 

Rodzinnego i Nieletnich)

50

U21.Nagrywanie filmów, robienie zdjęć bez zgody osób zainteresowanych w szkole i poza nią np.wycieczki

0 – 10

(każdorazowo)

U22.Rozpowszechnianie  materiałów dotyczących n-li lub uczniów (mających na celu naruszenie dóbr osobistych) słownie lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych (portale społecznościowe)

10 – 50

U23.Przetrzymywanie książek w bibliotece

5

U24.Inne negatywne zachowania (nieujęte w poprzednich punktach) – według uznania nauczyciela (np. kłamstwo, brak tolerancji wobec innych, itd.)

0 – 5 (każdorazowo)

 

Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem skutkujący wszczęciem postępowania
w Sądzie lub na Policji, nie może otrzymać na koniec roku oceny wyższej, niż poprawna.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy