ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY W PRZYBĘDZY

ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy

z dnia 26 października 2020 r. ZASADY OCENIANIA I TRYB PRACY ZDALNEJ UMOŻLIWIAJĄCY REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY

http://www.szkola.przybedza.pl/wp-content/uploads/2020/03/Ocenianie_Przybedza-Zarządzenie-nr-6-2019-2020.doc

Podstawa prawna:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389);
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493);

§ 1

Dyrektor Zespołu zobowiązuje nauczycieli uczących w klasach IV-VIII, od dnia 26 października­­­ 2020 do 8 listopada 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zdalne nauczanie

Nauczanie zdalne odbywać się będzie poprzez Platformę Classroom i Meet, konta dostępowe dziennika elektronicznego Librus nauczycieli, uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych, wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej na stronie www.epodręczniki.pl oraz przy użyciu różnych narzędzi elektronicznych i aplikacji internetowych po wcześniejszym upewnieniu się, że uczniowie mają do nich dostęp i możliwości techniczne.

§ 3

Tryb zdalnego nauczania

Nauczanie zdalne odbywać się będzie w godzinach od 8.00-14.30 (przesyłanie materiałów, odbieranie wiadomości, kontakt nauczyciel/uczeń/rodzic), chyba że nauczyciel ustali wspólnie z uczniami inną godzinę. Materiał z poszczególnych przedmiotów dzielony będzie na moduły tematyczne. Tematy zajęć z poszczególnych przedmiotów wpisują nauczyciele do dziennika elektronicznego zgodnie z obowiązującym planem. Rozkłady materiału nauczania nauczyciele przedmiotu dopasowują do zdalnego nauczania uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia techniczne.

§ 4

Dokumentowanie obecności

W celu dokumentowania realizacji lekcji przez nauczycieli na czas prowadzenia nauczania zdalnego :


obecność – uczeń obecny podczas zajęć przeprowadzanych na odległość (on-line) lub uczeń, który odebrał przesłane drogą elektroniczną materiałynieobecność – uczeń nieobecny podczas zajęć przeprowadzanych na odległość lub uczeń, który dotychczas nie odebrał przesłanych mu materiałów Odnotowana podczas zajęć frekwencja będzie miała jedynie charakter informacyjny i nie będzie uwzględniana w statystykach frekwencji dziennika. Rodzice nie usprawiedliwiają nieobecności.

§ 5

Realizacja podstawy programowej i zadań statutowych szkoły

Klasy 4-8

Uczniowie klas 4-8 otrzymywać będą moduły tematyczne wysyłane z częstotliwością uwzględniającą liczbę godzin z danego przedmiotu w tygodniowym planie lekcji:

 • 5-4 godziny – maksymalnie 3 razy w tygodniu;
 • 3 godziny – maksymalnie 2 razy w tygodniu;
 • 2-1 godzina – maksymalnie 1 raz w tygodniu.

W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć liczbę godzin o 1.

Mają one uwzględniać równomierne obciążenie uczniów i różnicowanie zajęć zgodnie
z propozycją zamieszczoną w tabeli:

poniedziałek j. polski, matematyka, WF, religia, edb, geografia, przyroda,
wtorek j. angielski, technika, biologia, fizyka, plastyka, geografia,
środa j. polski, matematyka, informatyka, chemia,
czwartek j. angielski, j. niemiecki, historia, matematyka,
piątek j. polski, geografia, muzyka, WF, przyroda, matematyka,

Materiały z przedmiotów nie uwzględnionych w tabeli będą wysyłane zgodnie z wytycznymi nauczyciela.

Materiały dla uczniów klas 8 w formie modułów tematycznych muszą uwzględniać przede wszystkim właściwe przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty.

§ 6

Tryb i forma realizacji modułów tematycznych

Wykonane zadania i polecenia uczeń przesyła nauczycielowi poprzez Platformę Classroom i Meet oraz dziennik elektroniczny Librus w dowolnej formie: zdjęcia wykonanej pracy w zeszycie, kartach ćwiczeń, pliku tekstowego lub prezentacji multimedialnej, chyba, że polecenie jasno wskazuje formę wykonania i przesłania zadania.

Termin przesłania nauczycielowi wykonanych zadań wyznacza nauczyciel.


W przypadku wątpliwości lub problemów z zadaniem (np. niezrozumienie poleceń, stopień trudności, niemożność otworzenia podanego pliku, linku), uczeń konsultuje się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

§ 7

Ocenianie w klasach IV-VIII

Ocenie podlega:

a) odpowiedź pisemna , obejmująca zagadnienia z trzech ostatnich lekcji

 • uczeń samodzielnie odpowiada na zadany temat, w oparciu o treści zawarte
  w podanych źródłach informacji;

b) zadanie domowe

 • bieżące – utrwalające lub przygotowujące do nowej lekcji,
 • dodatkowe (nieobowiązkowe) – będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia wiadomości i umiejętności;

Prace uczniów są sprawdzane, oceniane wybiórczo.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

c) kartkówka – zapowiedziana (przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem) krótka praca w formie quizu/testu ograniczona czasem, zależna od możliwości technicznych uczniów i nauczycieli.

d) sprawdzian – zapowiedziany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmuje treści realizowane podczas zdalnego nauczania z zakresu całego działu, w formie testu interaktywnego lub karty pracy z ograniczonym czasem.

§ 8

Sposoby przekazywania informacji zwrotnej stronom zainteresowanym wynikami ucznia:

1. O postępach w nauce uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni są informowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

2. Po sprawdzeniu pracy ucznia nauczyciel wysyła informację zwrotną z podsumowaniem lub oceną wykonanego zadania.

§ 9

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Wychowawcy pozostają w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym udzielając
uczniowi na bieżąco pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dla uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej organizuje się zajęcia po uzgodnieniu z rodzicami uczniów i nauczycielami wspomagającymi oraz pomocą nauczyciela.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.  i obowiązuje do odwołania. 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

mgr  Elżbieta Borowik

ZARZĄDZENIE NR 4/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Przybędzy

z dnia 9 listopada 2020 r. ZASADY OCENIANIA I TRYB PRACY ZDALNEJ UMOŻLIWIAJĄCY REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY

Podstawa prawna:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389);
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493);

§ 1

Dyrektor Zespołu zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 9 listopada­­­ 2020r. do 29 listopada 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zdalne nauczanie

Nauczanie zdalne odbywać się będzie poprzez Platformę Classroom i Meet, konta dostępowe dziennika elektronicznego Librus nauczycieli, uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych, wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej na stronie www.epodręczniki.pl oraz przy użyciu różnych narzędzi elektronicznych i aplikacji internetowych po wcześniejszym upewnieniu się, że uczniowie mają do nich dostęp i możliwości techniczne.

§ 3

Tryb zdalnego nauczania

Nauczanie zdalne odbywać się będzie w godzinach od 8.00-15.00 (przesyłanie materiałów, odbieranie wiadomości, kontakt nauczyciel/uczeń/rodzic), chyba że nauczyciel ustali wspólnie z uczniami inną godzinę. Materiał z poszczególnych przedmiotów dzielony będzie na moduły tematyczne. Tematy zajęć z poszczególnych przedmiotów wpisują nauczyciele do dziennika elektronicznego zgodnie z obowiązującym planem. Rozkłady materiału nauczania nauczyciele przedmiotu dopasowują do zdalnego nauczania uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia techniczne.

§ 4

Dokumentowanie obecności

W celu dokumentowania realizacji lekcji przez nauczycieli na czas prowadzenia nauczania zdalnego :


obecność – uczeń obecny podczas zajęć przeprowadzanych na odległość (on-line) lub uczeń, który odebrał przesłane drogą elektroniczną materiałynieobecność – uczeń nieobecny podczas zajęć przeprowadzanych na odległość lub uczeń, który dotychczas nie odebrał przesłanych mu materiałów Odnotowana podczas zajęć frekwencja będzie miała jedynie charakter informacyjny i nie będzie uwzględniana w statystykach frekwencji dziennika. Rodzice nie usprawiedliwiają nieobecności.

§ 5

Realizacja podstawy programowej i zadań statutowych szkoły Klasy 1-3

Uczniowie klas 1-3 pracują zgodnie z planem uwzględniającym wszystkie przedmioty z ramowego planu nauczania. Nauczyciel przesyła materiały edukacyjne dla ucznia 2-3 razy w tygodniu
z uwzględnieniem tygodniowego zakresu treści nauczania lub codziennie z uwzględnieniem zakresu treści nauczania na dany dzień. Materiały z innych przedmiotów będą wysyłane zgodnie z wytycznymi nauczyciela.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Nauczyciele informują rodziców o dostępnych materiałach, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Przekazują propozycje zajęć, zadań, ćwiczeń itp. w formie zdalnej przez Platformę Classroom i Meet oraz dziennik elektroniczny lub inny ustalony z rodzicem ucznia sposób. Czas zajęć realizowanych przy komputerze musi być dostosowany do wieku i możliwości dziecka, a ogólny czas pracy ucznia nie powinien przekraczać czasu zajęć szkolnych danego dnia. Nauczyciel może proponować uczniom i rodzicom dodatkowe formy spędzania wolnego czasu.

Klasy 4-8

Uczniowie klas 4-8 otrzymywać będą moduły tematyczne wysyłane z częstotliwością uwzględniającą liczbę godzin z danego przedmiotu w tygodniowym planie lekcji:

 • 5-4 godziny – maksymalnie 3 razy w tygodniu;
 • 3 godziny – maksymalnie 2 razy w tygodniu;
 • 2-1 godzina – maksymalnie 1 raz w tygodniu.

W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć liczbę godzin o 1.

Mają one uwzględniać równomierne obciążenie uczniów i różnicowanie zajęć zgodnie
z propozycją zamieszczoną w tabeli:

poniedziałek j. polski, matematyka, wf, edb, przyroda, fizyka,
wtorek j. angielski, technika, biologia, plastyka, geografia,
środa j. polski, matematyka, informatyka, wf, religia,
czwartek j. angielski, j. niemiecki, historia, matematyka,

Materiały z przedmiotów nie uwzględnionych w tabeli będą wysyłane zgodnie z wytycznymi nauczyciela.

Materiały dla uczniów klas 8 w formie modułów tematycznych muszą uwzględniać przede wszystkim właściwe przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty.

§ 6

Tryb i forma realizacji modułów tematycznych

Wykonane zadania i polecenia uczeń przesyła nauczycielowi poprzez Platformę Classroom i Meet oraz dziennik elektroniczny Librus w dowolnej formie: zdjęcia wykonanej pracy w zeszycie, kartach ćwiczeń, pliku tekstowego lub prezentacji multimedialnej, chyba, że polecenie jasno wskazuje formę wykonania i przesłania zadania.

Termin przesłania nauczycielowi wykonanych zadań wyznacza nauczyciel.


W przypadku wątpliwości lub problemów z zadaniem (np. niezrozumienie poleceń, stopień trudności, niemożność otworzenia podanego pliku, linku), uczeń konsultuje się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

§ 7

Ocenianie w klasach I-III

Ocenianie w klasach I – III pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną. Kontakt z uczniem i rodzicem, to kontrola spełnienia przez niego wymagań edukacyjnych. Wszystkie wymagania są sprawdzane na bieżąco w różnych formach aktywności.  Nauczyciel według własnej inwencji stosuje pozytywne sformułowania, które potwierdzają wkład pracy ucznia i zaangażowanie.


Nauczyciel docenia wkład i zaangażowanie uczniów, poprzez kontakt z rodzicami i uczniami.
Monitorujemy, że uczniowie uczestniczą w nauczaniu on-line przez dziennik, sprawdzamy, czy uczniowi i rodzice odczytują wiadomości, bądź odsyłają wykonane zadania.
Rodzice informują nauczyciela o wykonaniu zadań w formie ustalonej z wychowawcą.
Rezygnujemy z ocen cząstkowych w formie stopni wpisywanych do dziennika.
Nauczyciele klas I -III zobowiązani są do wystawienia końcowej oceny w formie opisowej, więc najważniejsza jest obserwacja postępów i opanowanych przez uczniów umiejętności.
Wychowawca w porozumieniu z rodzicem ustala metody i narzędzia sprawdzania osiągnięć uczniów.

§ 8

Ocenianie w klasach IV-VIII

Ocenie podlega:

a) odpowiedź pisemna , obejmująca zagadnienia z trzech ostatnich lekcji

 • uczeń samodzielnie odpowiada na zadany temat, w oparciu o treści zawarte
  w podanych źródłach informacji;

b) zadanie domowe

 • bieżące – utrwalające lub przygotowujące do nowej lekcji,
 • dodatkowe (nieobowiązkowe) – będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia wiadomości i umiejętności;

Prace uczniów są sprawdzane, oceniane wybiórczo.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

c) kartkówka – zapowiedziana (przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem) krótka praca w formie quizu/testu ograniczona czasem, zależna od możliwości technicznych uczniów i nauczycieli.

d) sprawdzian – zapowiedziany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmuje treści realizowane podczas zdalnego nauczania z zakresu całego działu, w formie testu interaktywnego lub karty pracy z ograniczonym czasem.

§ 9

Sposoby przekazywania informacji zwrotnej stronom zainteresowanym wynikami ucznia:

1. O postępach w nauce uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni są informowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

2. Po sprawdzeniu pracy ucznia nauczyciel wysyła informację zwrotną z podsumowaniem lub oceną wykonanego zadania.

§ 10

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Wychowawcy pozostają w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym udzielając
uczniowi na bieżąco pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dla uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej organizuje się zajęcia po uzgodnieniu z rodzicami uczniów i nauczycielami wspomagającymi oraz pomocą nauczyciela.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r.  i obowiązuje do odwołania. 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

mgr Elżbieta Borowik

1

2

e

Możliwość komentowania jest wyłączona.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy